Slovensky

Formát DDA ZOOM mitingu Slovensky 2021.docx (20994)

 

Formát DDA ZOOM mítingu Slovensky .  (verzia február 2021)   Prosíme všetkých účastníkov o stíšenie mikrofónov pokiaľ nehovoríte. Kamery doporučujeme mať zapnuté aspoň v prípade keď sa predstavujete, alebo hovoríte. Ak bude nejaký účastník na mítingu neidentifikovateľný, sekretár mítingu má právo takéhoto účastníka z mítingu vylúčiť.

Vítam vás na pravidelnom stretnutí skupiny Dospelých detí alkoholikov a detí z dysfunkčnej
rodiny. Teraz sa jeden po druhom predstavíme svojim krstným menom alebo pseudonymom.
Pokiaľ je toto Vaša prvá návšteva DDA, povedzte to prosím, aby sme Vás mohli privítať.
 
(Sekretár začne a predstaví sa svojim menom.)
 
Až v DDA sme mnohí zistili, že nie sme osamelí, či tak zúfalo iní a toto uvedomenie nám
pomohlo naučiť sa prijímať jeden druhého i seba samého. Stretávame sa, aby sme sa podelili
o svoj strach, zlosť, hnev a smútok, ako aj o svoju životnú skúsenosť, silu a nádej.
 
Počas stretnutia sa môže stať, že sa dotkneme spomienok, ktoré sme už dávno pochovali a
ktoré sú veľmi bolestné. Nenechajme sa však odradiť. Vraciame sa späť preto, že láska
zďaleka presahuje bolesť. Pomocou zdieľania, uplatňovaním Dvanástich krokov a snahou
prepracovať sa k riešeniu zisťujeme, že sme sa skutočne začali uzdravovať a nachádzame
novú slobodu a nové šťastie.
 
Môžem požiadať dobrovoľníka o prečítanie Problému?
 
 
Problém
Mnohí z nás zistili, že máme spoločných niekoľko vlastností, ktoré sú dôsledkom toho, že
sme vyrastali v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej domácnosti.
 
Vyvinul sa u nás pocit izolovanosti a začali sme sa cítiť napätí v prítomnosti iných ľudí,
obzvlášť autoritatívnych osôb. Aby sme sa ochránili, snažili sme sa zavďačiť ľuďom, aj keď
sme pri tom stratili svoju vlastnú identitu. Rovnako sme si akúkoľvek osobnú kritiku mylne
vykladali ako hrozbu.
Buď sme sa sami stali alkoholikmi (alebo prejavovali iné závislé správanie), uzatvorili sme
sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Ak sa nám podarilo tomu všetkému sa vyhnúť, potom sme
si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili našu
chorobnú potrebu po opustení.
Žili sme svoje životy z pozície obetí. Vďaka tomu, že máme príliš vyvinutý zmysel pre
zodpovednosť, zaoberali sme sa radšej inými ako sebou samými. Mali sme pocity viny, keď
sme sa postavili za seba namiesto toho, aby sme ustúpili druhým. Preto sme radšej reagovali
na ostatných, než aby sme sami vyvíjali aktivitu a nechali sme iných, aby prevzali iniciatívu.
Boli sme závislé osobnosti, desili sme sa opustenia a boli sme ochotní urobiť takmer
čokoľvek preto, aby sme si udržali vzťah a nemuseli byť emočne opustení. Neustále si
vyberáme neisté vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré sme mali v detstve s
alkoholickými či inak dysfunkčnými rodičmi.
Tieto symptómy rodinnej choroby alkoholizmu či inej dysfunkcie z nás urobili spoluobete, t.j.
takých, ktorí preberajú typické znaky tejto choroby bez toho, že by sme sa museli dotknúť
alkoholu. Ako deti sme sa naučili svoje pocity potlačovať a ako dospelí ich uchovávať
pochované. V dôsledku tohto návyku sme si zamieňali lásku so súcitom a mali sme sklony
milovať tých, ktorých sme mohli zachraňovať.
A aby sme sa porazili ešte viac, stali sme sa závislí na nepokoji vo všetkých našich
záležitostiach a dávali sme prednosť neustálemu nepokoju pred pokojným riešením.
 
Toto je popis, nie obžaloba.
 
 Môžem požiadať dobrovoľníka o prečítanie Riešenia?

Riešenie
 
Spolu s tým, ako sa pre vás DDA stane bezpečným miestom, nájdete slobodu vyjadriť všetky
svoje zranenia a strachy, ktoré ste doteraz držali v sebe a oslobodíte sa od pocitu hanby a
obviňovania, ktoré si nesiete z minulosti. Stanete sa dospelým človekom, ktorý už nebude
väzňom svojich detských reakcií. To dieťa, ktoré je vo vás, uzdravíte tak, že sa naučíte
milovať a prijímať sami seba.
Uzdravovanie začína, keď podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolovanosti. Pocity a pochované
spomienky sa vrátia. Tým, že budeme postupne uvoľňovať bremeno nevyjadreného žiaľu,
začneme sa pomaly odpútavať od svojej minulosti. Naučíme sa byť sami sebe rodičom, a to s
nehou, humorom, láskou a úctou.
Tento proces nám umožní vidieť našich biologických rodičov ako nástroje našej existencie.
Našim pravým rodičom je Vyššia sila, ktorú sa niektorí z nás rozhodli nazývať Bohom. Aj
keď sme mali rodičov alkoholikov, alebo sme vyrastali v dysfunkčnej rodine, naša Vyššia sila
nám dala Dvanásť krokov k uzdraveniu.
Toto je činnosť a práca, ktorá nás uzdravuje: nasledujeme Kroky; chodíme na stretnutia;
využívame možnosť telefonického kontaktu, zdieľame svoju životnú skúsenosť, silu a nádej s
ostatnými.
Deň po dni sa spolu učíme prestavovať svoje choré myslenie. Akonáhle svojim rodičom
prestaneme prisudzovať zodpovednosť za svoje dnešné konanie, získame slobodu robiť
zdravé rozhodnutia z pozície tých, ktorí konajú sami od seba a nie tých, ktorí reagujú na
konanie iných. Postúpime od zraňovania k uzdravovaniu a následne k poskytovaniu pomoci.
Zažijeme pocit celistvosti, o ktorom sme si mysleli, že je nemožný.
Tým, že sa budete pravidelne zúčastňovať stretnutí, začnete vidieť alkoholizmus svojich
rodičov alebo rodinnú dysfunkciu také, aké sú: ako chorobu, ktorou ste sa nakazili ako deti a
ktorá vás stále ovplyvňuje aj ako dospelých. Naučíte sa zamerať sami na seba tu a teraz.
Prevezmete zodpovednosť za svoj vlastný život a stanete sa rodičmi samým sebe.
Nebudete na to sami. Rozhliadnite sa okolo seba a uvidíte ostatných, ktorí vedia, ako sa cítite.
Budeme vás milovať a prijímať bez ohľadu na čokoľvek. Žiadame vás, aby ste nás prijali
rovnako, ako my prijímame vás.
Toto je duchovný program založený na jednaní, ktoré vychádza z lásky. Sme si istí, že tak ako
bude láska vo vás narastať, zažijete nádherné zmeny vo všetkých vašich vzťahoch, obzvlášť
vo vzťahu s vašou Vyššou silou, sami so sebou i s vašimi rodičmi.
 
Môžem požiadať dobrovoľníka o prečítanie 12 krokov?
 
 12 krokov

12 krokov
 
1. Priznali sme si svoju bezmocnosť nad následkami alkoholizmu alebo inej rodinnej
dysfunkcie, naše životy sa stali neovládateľné.
2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie.
3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho
my sami chápeme.
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť.
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem
prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa
priznali.
11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak,
ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu
ju uskutočniť.
12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa
odovzdávať toto posolstvo iným a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich
záležitostiach.

 

Môžem požiadať dobrovoľníka o prečítanie tradícií?DDA 12 tradícií
 
1. Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty
DDA.
2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak
ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými
služobníkmi, ktorí nevládnu.
3. Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v
alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine.
4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú iné
skupiny alebo DDA ako celok.
5. Každá skupina DDA má len jeden cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu,
ktoré ešte stále trpí.
6. Skupina DDA by nikdy nemala podporovať, financovať alebo prepožičiavať meno
DDA nijakému podobnému zariadeniu, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže
nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.
7. Každá skupina DDA by mala byť úplne sebestačná a odmietať príspevky zvonku.
8. DDA by malo vždy zostať neprofesionálne, ale naše strediská služieb môžu
zamestnávať odborníkov.
9. DDA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môžeme vytvárať služobné
rady alebo výbory, ktoré priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia.
10. Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo
spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných sporov.
11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu a nie na reklame.
Vždy musíme zachovávať osobnú anonymitu v rozhlase, v televízii a v tlači.
12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám
nadriadenosť princípov nad osobnosťami.
 
Prichádzajte na tieto stretnutia. Tento program nie je jednoduchý, ale pokiaľ sa Vám podarí
prísť na stretnutie 6x za sebou, odmietavý postoj ustúpi. To Vás oslobodí od minulosti. Vy a
váš život sa začnú meniť.
Naše stretnutie nie je diskusné, hovoríme tu o svojich pocitoch a životných skúsenostiach.
Toho, kto zdieľa neprerušujeme ani do jeho výpovede nezasahujeme. Prosím, rešpektujte
súkromie všetkých hovoriacich a ich zdieľaní, ktoré tu budú dnes povedané. Všetko, čo na
tomto stretnutí počujete, zanechajte tu. Časový limit zdieľania je asi 5 minút.
Moderátor mítingu upozorní na presiahnutie časového limitu emotikonom s časomierou.
 
Odporučenie pre vzájomnú komunikáciu.
 
Nedoporučujeme ani Crosstalk ani spätnú väzbu čo môže byť: poskytovanie nevyžiadanej
spätnej väzby, odpovedanie, poskytovanie rád, používanie slov „ty“, a „my“ v reči,
prerušovanie, debatovanie, kritizovanie, nadradené správanie a chatovanie na spoločnom
chate počas mítingu. Môže tiež zahŕňať znižovanie významu pocitov či skúseností inej
osoby, alebo vyludzovanie určitých zvukov.

Pracujeme na tom, aby sme prijali zodpovednosť za svoje vlastné životy, účelom stretnutia
nie je radiť druhým.
Tieto odporúčania nám pomáhajú k tomu, aby sme sa na našich stretnutiach cítili bezpečne.
 
(Sekretár prečíta tému mítingu.)

 
Stretnutie je teraz otvorené. Dnešné čítanie môžeme použiť ako tému svojho zdieľania, alebo
sa s nami môžete podeliť o čokoľvek, čo máte na mysli či na srdci.
 
MÍTING - Zdieľania
 
(5 minút pred ukončením sekretár oznámi, že zostáva 5 minút a spýta sa, či má niekto
neodbytnú túžbu povedať niečo pred koncom stretnutia.)

 
Môžem požiadať dobrovoľníka o prečítanie Prísľubov?
 
Dvanásť prísľubov.
 
1. Svoju skutočnú identitu objavíme tak, že budeme milovať a prijímať sami seba.
2. Tým, že každý deň prijmeme sami seba, naša sebahodnota narastie.
3. Opustí nás strach z autoritatívnych osobností a potreba zavďačiť sa.
4. V našom vnútri sa zrodí schopnosť podeliť sa o dôvernosti.
5. Tým, že čelíme svojmu pocitu opustenia, budú pre nás atraktívnejšie naše silné
stránky a staneme sa tolerantnejšími voči našim slabostiam.
6. Budeme si užívať pocit stability, pokoja a finančnej istoty.
7. Naučíme sa, ako sa v živote hrať a radovať sa z neho.
8. Zvolíme si možnosť milovať takých ľudí, ktorí sú schopní lásky a sú zodpovední sami
za seba.
9. Stanoviť si zdravé hranice a limity bude pre nás ľahšie.
10. Tým, že intuitívne robíme zdravšie rozhodnutia, opustí nás strach z neúspechu, aj z
úspechu.
11. S pomocou našej podpornej skupiny DDA sa pomaly oslobodíme od svojho
dysfunkčného správania.
12. Postupne, s pomocou našej Vyššej sily sa naučíme očakávať a dostávať to najlepšie

 

Záver:Ďakujeme každému, kto tu s nami dnes bol a podelil sa o svoje pocity a skúsenosti.
Anonymita je duchovným základom našich tradícií , teda všetko čo sme tu dnes počuli
a koho sme tu videli, zostáva tu. Veci, ktoré ste tu počuli sú dôverné. Práve vďaka tejto
dôvernosti tu môžeme slobodne hovoriť o veciach, ktoré máme na mysli a na srdci.
Teraz niekoľko slov pre tých, ktorí sú medzi nami iba krátko. Nech sú vaše problémy
akékoľvek, sú medzi nami ľudia, ktorí prechádzali tým istým. Ak sa budete snažiť byť
prístupní, nájdete pomoc. Dospejete k poznaniu, že žiadna situácia nie je natoľko zložitá, aby
sa nemohla zlepšiť a žiadne nešťastie nie je príliš veľké na to, aby nemohla prísť úľava.

Podľa 7. tradície pripomínam, že sme sebestační vďaka svojim dobrovoľným príspevkom, z
ktorých sa hradí chod skupiny.
Slovenský účet: mKonto SK61 8360 5207 0042 0680 9436 (novy ucet od 05/2019)
Český účet: 2100942934/2010Uzavretie mítingu, sekretár prečíta modlitbu vyrovnanosti.)
 
Modlitba vyrovnanosti DDA:  (sekretár si vyberie jednu modlitbu)

 

Bože, daj mi vyrovnanosť,

aby som prijal ľudí, ktorých zmeniť nemôžem,

odvahu, aby som zmenil človeka, ktorého zmeniť môžem

a múdrosť, aby som spoznal, že tým človekom som ja.

Príďte zas, funguje to!
 
Modlitba vyrovnanosti (plurál verzia):


Bože, daj nám vyrovnanosť, aby sme prijali to čo zmeniť nemôžeme,
Odvahu aby sme zmenili to, čo zmeniť môžeme
a múdrosť, aby sme vedeli odlíšiť jedno od druhého.
Príďte zas, funguje to!

 

 Upozornenie pre nováčika v skupine

(Pozn. pre sekretára: V prípade, že je prítomný nováčik tak sa mu inštrukcie ohľadom mítingu
pošlú cez chat alebo sa odkáže na webové stránky.

1.. Pravidlo 5+1minúta: Po dosiahnutí časového limitu má hovoriaci ešte možnosť
dokončiť svoju myšlienku bez toho, že by bol slovne upozornený na prekročenie času.
Každý účastník má možnosť prehovoriť bez toho, aby ho ostatní prerušovali, alebo inak do
jeho výpovede zasahovali. Ak chcete zdieľať, tak prosím napíšte svoje meno do spoločného
chatu a moderátor mítingu Vám podľa poradia udelí slovo. Odporúčame prítomným
nechatovať na spoločnom chate počas zdieľania z dôvodu vyrušovania ostatných účastníkov a
tiež je to prejavom neslušnosti voči tomu, kto zdieľa. Chatovanie na spoločnom chate je
považované za cross-talk. Súkromné chaty sú na rozhodnutí každého účastníka.
3. Nováčikovia a aj ostatní členovia skupiny, v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré máte ohľadom skupiny alebo programu, napíšte sa chatu a po skončení mítingu sa vám bude niekto venovať. . Ak máte záujem byť v mailových kontaktoch skupiny vnútorné dieťa,
napíšte na mail csdospeledeti@gmail.com .Maily zo skupiny sú posielané anonymne.

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com