Česky

DDA formát meetingu ZOOM česky.docx (29226)

 

FORMÁT DDA ZOOM MEETINGU

 

SEKRETÁŘ MEETINGU ZKONTROLUJE, ZDA SE NA SKYPE SKUPINU NEHLÁSÍ NĚJAKÝ NOVÁČEK A ZKOPÍRUJE TAM ODKAZ NA ZOOM MEETING.

 

Dřív, než zahájíme naše setkání, prosím všechny účastníky, aby si ztišili svůj mikrofon, pokud nehovoříte. Kamery doporučujeme mít zapnuté aspoň při představování, a když hovoříte. Pokud bude nějaký účastník meetingu neidentifikovatelný, sekretář meetingu má právo ho vyloučit.

 

 

Vítejte na pravidelném setkání skupiny Dospělé Děti Alkoholiků (děti z disfunkčních rodin.)  Ted´ se jeden po druhém představíme svým křestním jménem anebo pseudonymem. Pokud je to vaše první návštěva DDA řekněte to prosím, abychom Vás mohli přivítat… 

 

Sekretář začne a představí se svým jménem.

Až v DDA jsme mnozí zjistili, že nejsme osamělí nebo tak zoufale jiní. Toto uvědomění nám pomohlo naučit se přijímat jeden druhého a sám sebe. Setkáváme abychom se podělili o svůj strach, zlost, hněv, smutek a o svoji životní zkušenost, sílu a naději.

Může se stát, že se dotkneme vzpomínek, které jsme už dávno zapomněli a které jsou velmi bolestné. Nenechejme se však odradit. Vracíme se zpět, protože láska přesahuje bolest. Pomocí sdílení, uplatňování 12 kroků a snahou propracovat se k řešení zjišťujeme, že jsme se skutečně začali uzdravovat a nacházíme novou svobodu a nové štěstí.

 

Prosím dobrovolníka o přečtení problému.

                                                           

PROBLÉM

Mnozí z nás zjistili, že máme společných několik vlastností, které jsou důsledkem toho, že jsme vyrůstali v alkoholické či jinak disfunkční domácnosti. Vyvinul se u nás pocit izolovanosti a začali jsme se cítit v napětí v přítomnosti jiných lidí, obzvlášť autoritativních osob. Abychom se zachránili, snažili jsme se lidem zavděčit, i když jsme přitom ztratili svou vlastní identitu. Stejně tak jsme si jakoukoliv kritiku mylně vykládali jako hrozbu.

Bud´ jsme se stali alkoholiky, uzavřeli jsme sňatek s alkoholikem, nebo oboje. Pokud se nám podařilo tomu všemu vyhnout, potom jsme si našli jinou kompulzivní osobnost, např. workoholika, abychom naplnili naši chorobnou potřebu po opuštění.

Žili jsme svoje životy z pozice oběti. Díky tomu, že máme příliš vyvinutý smysl pro zodpovědnost, zaměřovali jsme se raději na jiné než na sebe samé. Měli jsme pocit viny, když jsme se postavili sami za sebe, místo toho, abychom ustoupili druhým. Proto jsme raději reagovali na ostatní, než abychom vyvíjeli aktivitu, a nechali jsme jiné, aby převzali iniciativu.

Byli jsme závislé osobnosti, děsili se opuštění a byli jsme ochotni udělat skoro cokoli, abychom si udrželi vztah a nemuseli být emočně opuštění. Neustále si vybíráme nestálé vztahy, protože odpovídají vztahům, které jsme měli v dětství s alkoholickými či jinak disfunkčními rodiči.

Tyto symptomy rodinné choroby alkoholismu či jiné dysfunkce z nás udělali spolu-oběti, tj. lidi kteří přebírají typické znaky této nemoci bez toho, aby se museli dotknout alkoholu. Jako děti jsme se naučili své pocity potlačit a jako dospělí je necháváme pohřbené. V důsledku tohoto návyku jsme se mohli zachránit. Také jsme se naučili zaměnit lásku se soucitem a měli jsme sklony milovat ty, které jsme mohli zachraňovat.

A abychom jsme se porazili ještě víc, stali jsme se závislými na neklidu ve všech našich záležitostech a dávali jsme přednost neustálému neklidu, před klidným řešením.

Toto je popis, ne obžaloba.

 

Prosím dobrovolníka o přečtení řešení.

 

ŘEŠENÍ

Postupně se pro nás DDA stane bezpečným místem, kde najdeme svobodu vyjádřit všechny svoje zranění a strachy, které jsme doteď drželi v sobě, a osvobodíme se od pocitu hanby a obviňování, které si neseme z minulosti. Staneme se dospělým člověkem, který už nebude vězněm svým dětských reakcí. To dítě, které je ve vás, uzdravíte tak, že se naučíte milovat a přijímat sami sebe.

Uzdravování začíná, když podstoupíme riziko opustit svoji izolovanost. Pocity a pochované vzpomínky se vrátí. Tím, že budeme postupně uvolňovat břemeno nevyjádřeného žalu, začneme se pomalu odpoutávat od své minulosti. Naučíme se být sobě rodičem a to s něhou, humorem, láskou a úctou.

Tento proces nám umožní vidět naše biologické rodiče jako nástroje naší existence. Našim pravým rodičem je Vyšší síla, kterou někteří z nás nazývají Bohem. I když jsme měli rodiče alkoholiky, nebo jsme vyrůstali v disfunkční rodině, naše Vyšší síla nám dala 12 kroků k uzdravení.

Toto jsou činnosti a práce, které nás uzdravuje: Následujeme kroky, chodíme/účastníme se setkání, využíváme telefonického kontaktu. Dělíme se o svoji životní zkušenost, sílu a naději.  

Tím, že se budeme pravidelně účastnit setkání, začneme vnímat alkoholismus svých rodičů, anebo jinou dysfunkci, takové, jaké jsou: jako nemoc, kterou jsme se nakazili jako děti a která vás stále ovlivňuje jako dospělé. Naučíme se zaměřovat sami na sebe, tady a teď. Převezmeme zodpovědnost za svůj vlastní život a budeme rodiči sami sobě.

Nebudete na to sami. Rozhlédněte se okolo sebe a uvidíte ostatní, kteří ví, jak se cítíte. Žádáme Vás, abyste Vy přijali nás, stejně jako my přijímáme Vás.

Toto je duchovní program založený na jednání, které vychází z lásky. Jsme si jisti, že tak jako bude láska ve vás narůstat, zažijete nádherné změny ve všech vašich vztazích, obzvlášť ve vztahu s vaší Vyšší silou, sami se sebou a s vašimi rodiči

 

Prosím dobrovolníka o přečtení 12 kroků.

 

12 KROKŮ

 1. Přiznali jsme si svou bezmocnost nad následky alkoholismu anebo jiné rodinné dysfunkce, naše životy se staly nezvládnutelnými.
 2. Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší, než je naše vlastní, nám vrátí duševní zdraví.
 3. Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jako Ho my sami chápeme.
 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých.
 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých nedostatků.
 6. Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil.
 7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
 8. Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
 9. Nápravu jsme provedli u všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem.
 10. Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili, hned jsme si to přiznali.
 11. Pomoci modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu tak jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho vůli a našli sílu ji uskutečnit.
 12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili se předávat toto poselství ostatním a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záležitostech.

 

 

 

                      

Prosím dobrovolníka o přečtení 12 tradic.

 

12 TRADIC

 1. Na prvním místě musí stát společný prospěch nás všech, uzdravení každého z nás závisí na jednotě DDA.
 2. Naše skupiny podléhají jediné nejvyšší autoritě – milujícímu Bohu v podobě, jaká existuje v našem kolektivním
 3. svědomí. Naší vůdci jsou pouze služebníky, kteří dostali plnou důvěru, avšak nevládnou nám.
 4. Jediným předpokladem členství v DDA je touha uzdravit se z následků vyrůstání v alkoholické nebo jinak disfunkční rodině.
 5. Každá skupina by měla být samostatná, s výjimkou záležitostí, které ovlivňují ostatní
 6. skupiny nebo společenství DDA jako celek.
 7. Každá skupina DDA má jen jediný cíl: přinášet svoje poselství dospělému dítěti, které ještě stále trpí.
 8. Žádná skupina DDA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno DDA žádnému spřízněnému zařízení nebo vnějšímu podniku, aby nás finanční a majetkové problémy nebo otázky prestiže nemohly odchýlit
 9. od našeho prvotního cíle.
 10. Každá skupina DDA by měla být úplně soběstačná a odmítat jakékoliv příspěvky zvenčí.
 11. DDA by mělo vždy zůstat neprofesionální, ale naše střediska mohou zaměstnávat potřebné
 12. odborníky.
 13. DDA jako celek by nikdy neměl být organizován, můžeme však vytvářet rady nebo výbory odpovědné přímo těm,
 14. kterým slouží.
 15. Dospělé děti alkoholiků nezaujímají žádné stanovisko k vnějším záležitostem, proto by jméno DDA nikdy nemělo být
 16. zavlečeno do veřejných sporů.
 17. Naše vztahy s veřejnosti jsou založeny na přitažlivosti programu, nikoliv na propagaci, vždy je třeba dodržovat
 18. osobní anonymitu v tisku, rozhlase a před kamerou.
 19. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, neustále nám připomíná nadřazenost principů nad osobnostmi.

 

SEKRETÁŘ NAKOPÍRUJE DO SPOLEČNÉHO CHATU NA ZOOMU TÉMA MEETINGU, KTERÉ VYBÍRÁ JINÝ DOBROVOLNÍK ZE SKUPINY A DÁVÁ HO S PŘEDSTIHEM NA SKYPE SKUPINU.

(Je lepší to kopírovat až v tuto chvíli. Později příchozí by téma v chatu neviděli. A v tuto chvíli jsou už většinou připojeni všichni)

 

Přicházejte na tato střetnutí, tento program není jednoduchý. Pokud se vám podaří přijít aspoň 6x za sebou, odmítavý postup ustoupí. To vás osvobodí od minulosti. Vy a váš život se začnou měnit.

Vítám vás všechny na dnešním setkání. Naše setkání není diskusní, mluvíme tu o pocitech a svých životních zkušenostech. Toho, kdo sdílí, nepřerušujeme, ani do jeho výpovědi nezasahujeme. Prosím, respektujte soukromí všech mluvících a jejich sdílení, které tu budou dnes řečené. Všechno co uslyšíte, ponechte zde. Také se učíme uplatňovat sebedisciplinu a spravedlivě se dělíme o čas a možnost mluvit. Každý účastník má možnost mluvit po dobu 5 minut bez toho, aby ho ostatní přerušovali nebo jinak do výpovědi zasahovali.  Upozorním vás na přesáhnutí časového limitu. Pokud čas dovolí, můžete mluvit víckrát.

 

Pokud chcete sdílet, tak prosím napište jméno do společného chatu a podle pořadí Vám moderátor meetingu udělí slovo. Doporučujeme účastníkům meetingu nechatovat na společném chatu v čase sdílení z důvodu vyrušování ostatních účastníků, i z důvodu neslušnosti vůči tomu, kdo sdílí.

 

Bezpečné sdílení

V našem sdílení úsilí o uzdravování je pro každého z nás důležité mluvit tak, jak jsme schopni. Pro mnohé z nás je velmi těžké mluvit před druhými, hlavně před neznámými. Povzbuzujeme každého, kdo chce mluvit o svých zkušenostech s ostatními. Cílem a úmyslem každého člena DDA a celé skupiny je, aby nikdo nebyl zesměšňovaný anebo uváděný do rozpaků. Nic z toho, co je řečeno není nedůležité ani hloupé. Nedoporučujeme ani Crosstalk, ani zpětnou vazbu.

 

Crosstalk

Může být nevyžádaná zpětná vazba, odpovídání, poskytování rad, používání slov TY…VY…MY v řeči, přerušování, debatování, kritizování, ovládání nebo nadřazené chování. Může také zahrnovat snižování pocitů či zkušenosti druhé osoby. Při našich setkáních mluví každý o svých osobních zkušenostech. Bez poznámek nasloucháme tomu, co s námi sdílejí ostatní. Pracujeme na tom, abychom přijali zodpovědnost za své vlastní životy, účelem setkání není radit druhým. Tato doporučení, jak se vyhnout crosstalk, pomáhají tomu, aby naše setkání byla bezpečným místem. 

 

 

SEKRETÁŘ PŘEČTE TÉMA MEETINGU…

 

Meeting je teď otevřený. Dnešní čtení můžete využít jako téma svého sdílení, nebo se s námi můžete podělit o cokoliv, co máte na srdci.

 

5 MINUT PŘED UKONČENÍM SEKRETÁŘ OZNÁMÍ, ŽE ZBÝVÁ 5 MINUT A ZEPTÁ SE, JESTLI NĚKDO JEŠTĚ NECHCE NĚCO ŘÍCT PŘED KONCEM MEETINGU.

 

(závěr)

Prosím dobrovolníka o přečtení příslibů.    

 

12 PŘÍSLIBŮ

 

 1. Svoji skutečnou identitu objevíme tak, že budeme milovat a přijímat sami sebe.   
 2. Tím, že každý den přijmeme sami sebe, naše sebevědomí naroste.
 3. Opustí nás strach z autoritativních osob a potřeba se zavděčit.
 4. V našem nitru se zrodí schopnost podělit se o důvěrnosti.
 5. Tím, že budeme čelit svému pocitu opuštění, budou pro nás atraktivnější naše silné stránky a staneme se tolerantnějšími vůči našim slabostem.
 6. Budeme si užívat pocitu stability, pokoje a finanční jistoty.
 7. Naučíme se, jak si v životě hrát a radovat se z něho.
 8. Zvolíme si možnost milovat takové lidi, kteří jsou schopni lásky a jsou zodpovědní sami za sebe.
 9. Stanovit si zdravé hranice a limity pro nás bude lehčí.
 10. Tím, že budeme intuitivně dělat zdravější rozhodnutí, opustí nás strach z neúspěchu i úspěchu.
 11. S pomocí naší skupiny DDA postupně opustíme naše disfunkční chování.
 12. Postupně, s pomocí vyšší síly se naučíme očekávat a dostávat to nejlepší.

 

 

Děkujeme každému, že tady dnes s námi byl a podělil se o svoje pocity a zkušenosti. Věci, které jste zde slyšeli, jsou důvěrné a mělo by se s nimi i tak zaházet. Právě díky této důvěrnosti tu můžeme svobodně mluvit o věcech, které máme na mysli i na srdci. Pár slov pro ty, kteří jsou tu s námi teprve krátce. Ať jsou vaše problémy jakékoliv, najdete pomoc. Dospějete k poznání, že žádná situace není tak složitá, aby se nemohla zlepšit a žádné neštěstí není tak velké na to, aby nemohla přijít úleva.

 

Pokud má nováček, nebo někdo jiný zájem o informace o meetingu, nebo programu, prosím napište to do chatu, a po meetingu se vám budeme věnovat.

 

Pokud je tu někdo, kdo chce nabídnout sponzorství, anebo hledá sponzora. Napište to taktéž do chatu.

 

Podle 7. tradice bych Vám chtěl/a připomenout, že jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Záleží jen na Vás, chcete-li přispět či nikoli na náš bankovní účet. Čísla účtu nakopíruji do Skype chatu.

SK: mKonto SK61 8360 5207 0042 0680 9436
CZ: České číslo účtu: 2100942934/2010

 

PRO UZAVŘENÍ MEETINGU SEKRETÁŘ PŘEČTE MODLITBU VYROVNANOSTI DDA….

 

Bože, dej mi vyrovnanost,

Abych přijal/a lidi, které nemohu změnit.

Odvahu, abych změnil/a člověka,

kterého změnit mohu a moudrost,

abych poznal/a, že tím člověkem jsem já.

 

Přijďte zas, funguje to!

 

Kontakt

cs-dda.eu Skype: cs.dda csdospeledeti@gmail.com